• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Medijacija

  27.11.2014.

  Medijacija predstavlja postupak u kojem treće, neutralno lice (medijator) pomaže strankama u nastojanju da postignu obostrano prihvatljivo rješenje spora, pri čemu medijator ne može nametnuti strankama rješenje spora (član 2. Zakona o postupku medijacije - Službeni glasnik BiH br. 37/04).

  Najkasnije na pripremnom ročištu, sud može, ukoliko ocijeni da bi to za stranke imalo svrhu s obzirom na prirodu spora i druge okolnosti, predložiti strankama da spor riješe u postupku medijacije kako je predviđeno posebnim zakonom, a takav prijedlog mogu staviti i same stranke sporazumno do zaključenja glavne rasprave (član 86. Zakona o parničnom postupku - Službeni glasnik Republike Srpske br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09, 61/13 - u daljem tekstu: ZPP i član 4. Zakona o postupku medijacije - Službeni glasnik BiH br. 37/04).

  Ako je sudski postupak već u toku, stranke koje su se sporazumjele da spor riješe u postupku medijacije, bilo na vlastitu inicijativu bilo na prijedlog sudije, dužne su o tome obavijestiti sudiju koji vodi postupak dostavljanjem kopije ugovora o medijaciji, u kom slučaju će sud odgoditi ročište na period od najduže 30 dana, jer je obaveza stranaka, kada je parnica u toku da obavijeste sud o ishodu postupka medijacije odmah, a najkasnije do dana održavanja prethodno odgođenog ročišta zbog postupka medijacije, dostavljanjem sporazuma o nagodbi koji ima snagu izvršne isprave (član 13., član 14., član 25. i član 26. Zakona o postupku medijacije - Službeni glasnik BiH br. 37/04).

  Medijacija je poseban oblik posredovanja kojim se licima u konfliktu pomaže da postignu bolju koordinaciju svojih aktivnosti kako bi bili efikasniji u procesu rješavanja spora i to u postupku koji je mnogo manje oprečan i neprijateljski i može pridonijeti da se odnos strana poboljša, pa čak i onda ako sva pitanja u sporu ne budu potpuno riješena, sve od strane medijatora - posrednika kao neutralne strane koja nema moć da nametne dogovor već služi više kao neko ko asistira stranama i tjera ih da ulože maksimalan napor kako bi došli do dogovora.

  Prednost medijacije u odnosu na sudski postupak nesumnjivo leži u tome što je medijacija brza i efikasna i spor se može riješiti u nekoliko dana ili sedmica, jeftinija je u odnosu na druge postupke i u svakom slučaju povoljnija za stranke jer stranke same dolaze do rješenja i izgrađuju svoje odnose.

  Za dodatne informacije o medijaciji i odabiru medijatora sa spiska registrovanih medijatora, možete posjetiti Internet stranicu Udruženja medijatora BiH na adresi www.umbih.co.ba ili izravno kontaktirati kancelarije Udruženja medijatora BiH na brojeve telefona 033/215-825 i 051/316-682, svakim radnim danom.

  1112 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1