Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - INFORMACIJE ZA STRANKE U SPOROVIMA KOJI SE VODE PRED OKRUŽNIM PRIVREDNIM SUDOM U BIJELJINI

01.02.2021.

Dana 01.01.2021. godine, stupio je na snagu Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (Službeni glasnik Republike Srpske br. 99/2020), kojim se uređuje zaštita prava na suđenje u razumnom roku, kao i pravo na pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, koje se ostvaruje u sudskom postupku na način i pod uslovima koje propisuje ovaj Zakon a povreda utvrđuje u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Pravo na sudsku zaštitu zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, ima svako ko smatra da nije u razumnom roku odlučeno o njegovim građanskim pravima i obavezama ili krivičnoj optužbi protiv njega.

Pravna sredstva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku su:

-          zahtjev za ubrzanje postupka koji se podnosi sudu pred kojim se postupak vodi i

-          tužba za utvrđivanje povrede prava na suđenje u razumnom roku i na pravično zadovoljenje zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku koja se podnosi Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Zahtjev za ubrzanje postupka

Zahtjev za ubrzanje postupka, podnosi se sudu pred kojim se vodi postupak i o tom zahtjevu odlučuje predsjednik suda, a ako se radi o predmetu predsjednika suda, o zahtjevu za ubrzanje postupka odlučuje zamjenik predsjednika suda.

Zahtjev za ubrzanje postupka sadrži:

-          ime i prezime podnosioca zahtjeva za ubrzanje postupka, adresu njegovog prebivališta ili boravišta odnosno naziv i sjedište ukoliko je riječ o pravnom licu

-          ime i prezime zakonskog zastupnika odnosno punomoćnika podnosioca zahtjeva i adresu njegovog prebivališta ili boraviša odnosno naziv i sjedište

-          poslovnih broj predmeta na koji se odnosi zahtjev za ubrzanje postupka

-          podatke i okolnosti u vezi sa predmetom na koji se odnosi zahtjev za ubrzanje postupka.

Predsjednik suda u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za ubrzanje postupka, traži od sudije koji postupa u predmetu, izvještaj o dužini trajanja postupka, razlozima zbog kojih postupak nije okončan i mišljenje o roku u kojem se predmet može riješiti, a može izvršiti i uvid u predmet.

Sudija koji postupa u predmetu, dostavlja predsjedniku suda izvještaj odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana dostave zahtjeva predsjednika suda, nakon čega predsjednik suda odlučuje o podnijetom zahtjevu u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva u sud.

Predsjednik suda će:

-          odbaciti zahtjev za ubrzanje postupka ako je neuredan ili ne sadrži obaveze elemente ili je podnesen od strane neovlaštenog lica

-          odbiti zahtjev za ubrzanje postupka kada ocijeni da je zahtjev za ubrzanje postupka očigledno neosnovan ili da nije došlo do neopravdnog odugovlačenja postupka i odlučivanja o predmetu

-          ukoliko utvrdi da se neopravdano odugovlači postupak i odlučivanje o predmetu, rješenjem odrediti rok za preduzimanje određenih procesnih radnji, koji rok ne može biti duži od tri mjeseca te će odrediti i primjeren rok u kojem ga sudija izvještava o preduzetim radnjama.

Podnosilac zahtjeva za ubrzanje postupka ima pravo žalbe na rješenje predsjednika suda kojom se odbacuje ili odbija zahtjev, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, predsjedniku neposredno višeg suda.

Sudija nema pravo žalbe na rješenje predsjednika suda u kojem se utvrdi da je neopravdano odugovlačio postupak i odlučivanje o predmetu.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh