Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

RASPORED POSLOVA U OKRUŽNOM PRIVREDNOM SUDU U BIJELJINI za 2021. godinu

11.01.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U BIJELJINI

Broj: 59-0-Su-21- 000 005

Bijeljina, 11.01.2021 g

 

 

Na osnovu člana 48. stav 1. Zakona o sudovima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 37/12, 44/15, 39/16, 100/17) , čl. 8 t. d) i  g) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju (Službeni glasnik Republike Srpske br. 9/14, 71/17) i člana 21. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini br. 59-0-Su-18-000 503 od 19.11.2018 g,  predsjednik Okružnog privrednog suda u Bijeljini dana 11.01.2021 g donosi sljedeću

 

 

ODLUKU

O RASPOREDU POSLOVA U OKRUŽNOM PRIVREDNOM SUDU U BIJELJINI  za 2021 godinu

 

 

I CILJ ODLUKE

 

Cilj donošenja Odluke o rasporedu poslova u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini  za 2021 g (u daljem Odluka), jeste raspored poslova sudija i drugih zaposlenika suda  u 2021 godini, sa ciljem njihove pune angažovanosti, maksimalnog i racionalnog korištenja radnog vremena te efikasnog i kvalitetnog obavljanja poslova i radnih zadataka radnog mjesta.

 

Osnov za raspored poslova za sudije i druge zaposlene je Program rada 2021 g.

Utvrdjeni godišnji raspored poslova može se u toku godine promijeniti zbog znatnijeg povećanja ili smanjenja broja predmeta odredjene vrste, izbora novog sudije, dužeg odsustva sudije ili zaposlenog u sudu, upražnjenog sudijskog mjesta I ostalih opravdanih razloga.

 

 

II   RASPORED POSLOVA

 

Godišnje poslove suda čine poslovi sudske uprave, sudija, stručnog saradnika  te računovodstveno administrativno tehničkog osoblja.

 

Predsjednik suda obavlja poslove sudske uprave u skladu sa zakonom i Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju, odgovoran je za rukovodjenje cjelokupnim sudom i sudskom upravom, ima obavezu postupanja u sudskim predmetima te predstavlja sud pred drugim organima i organizacijama a u slučaju spriječenosti, mijenja ga sudija koji za to bude odredjen u tekućoj godini.

 

Pravni savjetnik vrši pravna istraživanja o temama koje su u vezi sa nadležnosti i aktivnostima suda, prati propise iz djelokruga rada suda objavljene u službenim glasnicima te proučava propise, stručnu literaturu, zauzete pravne stavove, pravna shvatanja i dr. te prema nalogu predsjednika suda obavlja i druge poslove

 

Sudije postupaju u predmetima privredno pravnih sporova, predmetima sudskog postupka izvršenja, predmetima stečaja i likvidacije privrednih društava, predmetima registracije privrednih subjekata i vanparničnim predmetima.

 

Stručni suradnik saradjuje i pomaže sudijama u radu, izradjuje nacrte sudskih odluka te obavlja i druge stručno pomoćne  poslove pod nadzorom i po uputstvima predsjednika suda i sudija u cilju priprema za vršenje pravosudne funkcije.

 

Računovodstveni i administrativno – tehnički poslovi u sudu odnose se na poslove sudske pisarnice, prijema i otpreme pismena, računovodstveno-knjigovodstvene poslove i informaciono-komunikacijske poslove i ovi poslovi se u cijelosti imaju obavljati shodno poslovima radnog mjesta prema  Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom privrednom sudu Bijeljina .

 

Utvrdjeni raspored poslova za 2021 g jeste:

 

Ad 1) predsjednik suda i zamjenik predsjednika suda

 

Predsjednik suda Gužvić Božana ima prava, obaveze i odgovornosti utvrdjene Zakonom o sudovima, Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i drugim propisima.

 

U slučaju spriječenosti i odsustva predsjednika suda u 2021 g, za sudiju koji mijenja predsjednika suda odredjuje se sudija Mitrović Dragan.

 

 

Ad 2) raspored sudija (procenat dodjele)  i stručnog saradnika

 

U vrijeme sačinjavanja predmetnog programa rada suda za 2021 g sudijsku dužnost obavlja šestoro sudija, uključujući i predsjednika suda.

 

 

a)      PRIVREDNI SPOROVI (Ps/Ps-Mo/Ip-Ps/-predmeti vrijednosti predmeta spora preko 5.000,00 KM,  Mals/Mals-Mo/Ip-Mals-predmeti vrijednosti predmeta spora do 5.000,00 KM, Mals-Kom - komunalni privredni sporovi)

 

Privredne sporove rješavaće:

-          sudija – predsjednik suda  Gužvić Božana

-          sudija Lugonja Draženko 

-          sudija Mediha Džemalić  

-          sudija Dragan Mitrović   

-          sudija Krstić Slobodana

 

 

b)      STEČAJNI PREDMETI I PREDMETI LIKVIDACIJE (St, L, likvidacije privrednih društava po službenoj dužnosti – L-Reg)

 

Postupke stečaja i likvidacije  provodiće:

-          sudija Alida Nadj-Madjarac (L)

-          sudija Mediha Džemalić (L)

-          sudija Mitrović Dragan (St)

-          sudija Krstić Slobodana (L-Reg)

 

 

c)      POSTUPAK REGISTRACIJE POSLOVNIH SUBJEKATA  (Reg)

 

Postupak registracije poslovnih subjekata i likvidacije privrednih društava po službenoj dužnosti provodiće:

-          sudija Krstić Slobodana

-          sudija Lugonja Draženko

-          sudija Mitrović Dragan

-          sudija Mediha Džemalić

 

 

d)      VANPARNIČNI POSTUPAK (V) i  PREDMETI PRAVNE POMOĆI (Pom, Mpom)

 

Vanparnične predmete rješavaće, kao i  postupati u predmetima pravne pomoći:

-          Sudija Mitrović Dragan

 

 

e)      IZVRŠNI POSTUPAK

 

U izvršnim predmetima suda postupaće sudije i to:

 

-          sudija Lugonja Draženko (Mals-Ip, Ps-Ip, Ip-Ip, Ip-Kom)

-          sudija Krstić Slobodana (Mals-Ip, Ip-Kom)

-          sudija Mitrović Dragan (Mals-Ip, Ip-Ip, Ps-Ip, V-Ip, Ip-Kom)

-          sudija Mediha Džemalić (Ip-Kom, Ip-Ip, Ps-Ip, Mals-Ip)

-          sudija Alida Nadj-Madjarac (Ip-Kom, Mals-Ip)

 

 

f)       SU-AP predmeti (predmeti postupanja po nalozima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi podnijetih apelacija)

-          sudija Gužvić Božana

 

 

Stručni saradnik Grkinić Igor, izradjivaće nacrte sudskih odluka u predmetima registracije poslovnih subjekata, mentor će mu biti sudija Mitrović Dragan, te po potrebi pomagati sudijama u obavljanju i drugih poslova, a ujedno će vršiti i dužnost službenika za odnose sa javnošću i obavljati poslove vezane za pristup informacijama suda.

 

Na osnovu sačinjenih analiza o radu na pojedinim referatima, predsjednik suda može donositi mjere za ažurniji rad po predmetima i bolju iskorištenost radnog vremena kroz preraspodjelu predmeta.

 

 

 

Ad 3)  administrativno tehnički poslovi

 

Administrativno- tehničke poslove u sudu obavljaće:

 

-          pravni savjetnik, Vukovljak Branislava

-          šef službe računovodstva, Garić Dragana

-          knjigovodstveni poslovi, poslovi arhive, poslovi ekonoma,  Hamzić Zlata

-          referent za unos podataka i dokumenata – Vukomanović Spomenka

-          referent za otpremu pošte i skeniranje dokumenata– Maksimović Rada

-          radnik na održavanju čistoće- Obradović Svjetlana

-          upisničar na sudskom registru – Perić Mira

-          asistenti daktilografi koji se rasporedjuju kako slijedi:

 

-sa sudijom Gužvić Božanom, Nikolić Bojana koja je ujedno i tehnički sekretar suda

-sa sudijom Alidom Nadj-Madjarac, Maletić Mladenka

-sa sudijom Krstić Slobodanom , Ibišević Hariza

-sa sudijom Džemalić Medihom, Miličević Branka

-sa sudijom Lugonja Draženkom, Bosnić Mirela

-sa sudijom Mitrović Draganom, Gluhović Biljana

 

pri čemu asistenti-daktilografi mogu, po potrebi  a  po nalogu predsjednika suda, biti rasporedjeni i kod drugog sudije

 

-          IKT administrator i tehnički operater,  Erdelić Nebojša

-          Sudski dostavljači i vozači, Trivković Vasilije i Erdelić Nebojša

-          sudski izvršilac, Trivković Vasilije

 

III  STUPANJE NA SNAGU I OBJAVA

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće uručena svim zaposlenicima suda te objavljena na web stranici suda.

                                                                                                            PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                             Gužvić Božana


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh