Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za period od 01.01.2019 g do 30.06.2019 g

02.07.2019.

 

Svrha utvrdjivanja optimalnih i predvidivih rokova za postupanje u predmetima je osiguranje primjerene dužine trajanja postupaka koja omogućava efikasno i profesionalno postupanje u predmetima u sudu, na načelima objektivnosti, nepristrasnosti, transparentnosti i jednakosti u pristupu sudovima, kao osnova prava na pravično sudjenje.

Optimalni rok za postupanje u predmetima predstavlja standardni vremenski okvir za zakonito i efikasno rješavanje predmeta u sudu i propisan je zakonom za pojedine faze postupka odnosno pojedine radnje tokom postupka u zavisnosti od vrste postupka i vrste predmeta i efektivno vrijeme koje je potrebno za izvodjenje potrebnih procesnih radnji za koje rokovi nisu propisani zakonom a koje je određeno na iskustvenoj osnovi s obzirom na prirodu i sadržinu procesnih radnji.

Predvidivi rok je realni vremenski okvir u kojem se može očekivati okončanje postupka u konkretnom predmetu, koji se računa od trenutka predaje inicijalnog akta  sudu.  

Prilikom odredjivanja predvidivih rokova za rješavanje predmeta u sudu, osim optimalnog roka za odredjenu vrstu predmeta, uzima se u obzir zaostatak u pogledu neriješenih predmeta odredjenog referata i vrijeme potrebno za njihovo rješavanje s obzirom na raspoložive resurse u sudu  na kraju prethodne godine i utvrdjena orijentaciona mjerila.

Prilikom utvrdjivanja potrebnog vremena za rješavanje zaostalih predmeta iz prethodnog perioda uzima se za osnovu broj neriješenih predmeta odredjene vrste na kraju tog perioda, broj sudija koji će u narednom periodu raditi na rješavanju tih predmeta i postojeća orijentaciona mjerila za rad sudija.

Kod izračunavanja predvidivih rokova u sudu, uzeti su obzir predmeti koji su evidentirani u CMS-u i to: privredni sporovi, predmeti izvršenja, stečajni i likvidacioni postupci te vanparnični postupak.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh