Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

mail print fav manja slovaveca slova

Akti suda

24.12.2019.

Okružni privredni sud Bijeljina od osnivanja pa do danas donio je niz normativnih akata kojima se uređuje unutrašnja organizacija i funkcionisanje suda, kao i odnos prema strankama i trećim licima, a aktuelni propisi su:

-          Odluka o načinu obračuna troškova za korištenje službenih vozila suda za službene izlaske koje plaćaju stranke u sudskim postupcima br. 59-0-Su-12-000 271 od 20.08.2012 g

-          Pravilnik o programu obuke sudijskih pripravnika i pripravnika – volontera u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini broj 59-0-Su-14-000 360 od 08.07.2014.g.

-          Pravilnik o ocjenjivanju rada zaposlenika u Okružnom privrednom sud u Bijeljini broj 59-0-Su-14-000 367 od 14.07.2014.g.

-          Pravilnik o upotrebi i čuvanju pečata Okružnog privrednog suda u Bijeljini br. 59-0č-Su-14-000 376 od 17.07.2014 g

-          Pravilnik o arhivskom poslovanju u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini br. 59-0-Su-14-000 382 od 21.07.2014 g

-          Pravilnik o upostavi i vodjenju, upotrebi i čuvanju štambilja Okružnog privrednog suda u Bijeljini br. 59-0-Su-14-000 387 od 21.07.2014 g

-          Pravilnik o anonimizaciji sudskih odluka koje se objavljuju na web stranici Suda br. 59-0-Su-14-000 389 od 21.07.2014 g

-          Pravilnik o načinu korištenja službenih vozila Okružnog privrednog suda u Bijeljini br. 59-0-Su-14-000 392 od 22.07.2014 g

-          Pravilnik o troškovima reprezentacije u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini br. 59-0-Su-14-000 395 od 23.07.2014 g

-          Pravilnik o poklonima i donacijama u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini br. 59-0-Su-14-000 396 od 23.07.2014 g

-          Pravilnik o načinu korištenja i upotrebi službenih fiksnih telefona u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini br. 59-0-Su-14-000 401 od 23.07.2014 g

-          Pravilnik o upotrebi kopir aparata i postupku obavljanja uvida u spise u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini br. 59-0-Su-14-000 403 od 23.07.2014 g

-          Kućni red u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini br. 59-0-Su-14-000 408 od 28.07.2014 g

-          Odluka o kontroli prisustva u vodjenju evidencije prisustva na poslu zaposlenih u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini br. 59-0-Su-14-000 409 od 28.07.2014 g

-          Pravilnik o postupanju sa pritužbama, sugestijama i pohvalama na rad Okružnog privrednog suda u Bijeljini, sudija i zaposlenika u sudu br. 59-0-Su-14-000 411 od 30.07.2014 g

-          Pravilnik o zaštiti na radu u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini br. 59-0-Su-14-000 434 od 11.08.2014 g

-          Pravilnik o zaštiti od požara u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini br. 59-0-Su-14-000 440 od 11.08.2014 g

-          Etički kodeks zaposlenih u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini br. 59-0-Su-14-000459 od 18.08.2014 g

-          Vodič za pristup informacijama u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini br. 59-0-Su-14-000 461 od 20.08.2014 g

-          Pravilnik o internoj kontroli i internim kontrolnim postupcima u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini br. 59-0-Su-14-000 463 od 21.08.2014 g

-          Odluka o troškovima koje stranke plaćanju u sudskom izvršnom postupku br. 59-0-14-000494 od 05.09.2014 g

-          Pravilnik o postupku direktnog sporazuma br. 59-0-Su-15-000 021 od 19.01.2015 g

-          Pravilnik o imenovanju i radu Komisije za nabavke br. 59-0-Su-15-000 021-1 od 19.01.2015 g

-          Pravilnik o internim procedurama za preventivno djelovanje u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini br. 59-0-Su-15-000 262 od 20.04.2015 g

-          Odluka o prijemu stranaka u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini br. 59-0-Su-15-000 547 od 12.10.2015 g

-          Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini br. 59-0-Su-16-000 512 od 14.10.2016 g

-          Pravilnik o radu br. 59-0-Su-17-000 086 od 17.02.2017 g

-          Uputstvo o postupanju sa prijavom korupcije i obezbjedjenju zaštite lica koja prijavljuju korupciju u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini br. 59-0-Su-17-000 425 od 01.11.2017 g

-          Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine Okružnog privrednog suda u Bijeljini br. 59-0-Su-17-000 481 od 21.12.2017 g

-          Pravilnik o plati i naknadama zaposlenih u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini br. 59-0-Su-18-000 308 od 01.01.2018 g

-          Uputstvo o provodjenju Zakona o zaštiti ličnih podataka prilikom obrade ličnih podataka fizičkih lica u postupku upisa poslovnih subjekata u sudski registar br. 59-0-Su-18-000 029 od 23.01.2018 g

-          Uputstvo o postupanju po prijava putem Aplikacije za prijavu sumnje na korupciju i druge nepravilnosti – APK br. 59-0-Su-18-000 132 od 13.03.2018 g

-          Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini br. 59-0-Su-18-000 503 od 19.11.2018 g (Odluka Ministarstva pravde Republike Srpske o saglasnosti na Pravilnik, broj Odluke 08.020/020-3245/18 od 26.11.2018 g)

-          Pravilnik o računovodstvu, računovodstvenim politikama i računovodstvenim procjenama Okružnog privrednog suda u Bijeljini br. 59-0-Su-18-000 548 od 27.12.2018 g

-          Pravilnik o provodjenju Zakona o zaštiti ličnih podataka u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini br. 59-0-Su-19-000 354 od 27.08.2019 g

-          Plan bezbjednosti ličnih podataka u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini br. 59-0-Su-19-000 354-1 od 27.08.2019 g

-          Pravilnik o zapošljavanju u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini br. 59-0-Su-19-000 368 od 05.09.2019 g

-          Pravilnik o provjeri znanja za rad na računaru i brzine kucanja za radno mjesto daktilograf-asistent br. 59-0-Su-19-000 381 od 13.09.2019 g


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh