Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

„SEDMICE SUDSKE NAGODBE"

05.11.2018.

OBAVIJEST ZA STRANKE

„Sedmice sudske nagodbe"

Poštovani,

Ovim putem želimo da Vas informišemo o provodenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe” u našem Sudu .

Na inicjativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BIH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se provođenje aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe”

Period implementaciie aktivnosti ie 12.-23. novembar 2018. godine.

Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagadbe" jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

 

U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

 

Ukoliko żelite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš podmet, na jedan od sljedećih načina:

-samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe:

- samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe:

-zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

 

Prednosti sudske nagodbe

Sudska nagodba predstavlja:

Kraći i efikasniji postupak

 

Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom, Sporazum stranaka se unosi u zapasnik koji stranke potpisuju. Sudska nagadba ima status izvršne isprave, bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu.

Jeftiniji postupak

SudSka nagodba je pivilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbarna Zakona o sudskim taksama. Zaključjvanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostałe potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkam.

Jednostavniji postupak

U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnag vođenja pastupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, Odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnłh troškova koji nastaju pri tome.

Sigurnost i povjerenje

 

Sudska nagodba je izvršna isprava - stranke su u obavezi pastupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sodskoj nagodbi, jednako kao po pravasnažnosti i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je maguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (izvršni pastupak). Time se stranke oslabađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

Prednost rješenja spora između stranaka zakjučenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.

S poštovanjem,

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

SEDMICA-SUDSKE-NAGODBE-SRP.jpg